Hai bố con ông Hoàn đã dùng dao truy sát anh Quyền từ trong nhà ra sân; đâm