Chelsea có khả năng đón chủ mới là một nhóm đầu tư từ Mỹ