Rượu chuối hột sau khi ngâm cũng lưu ý khi sử dụng