sắn dây còn có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ và điều trị một số căn bệnh nguy hiểm