Bạn có nhớ uống nước vào những thời điểm này không?