Ngoài ra sâm Ngọc Linh có rất nhiều công dụng quý khác như: